nb202302bEr staat een nieuwsbrief voor je klaar! Hierin informeren we je over:

- Verduurzaming woning
- De Technologie Monitor
- Waarde IKB-uur
- SBF en IKB-spaarverlof
- PAS en IKB-spaarverlof
- Weetjes RVU
- Vergoeding woon-werkverkeer
- Wist je dat..?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

nb202302Zoals velen van jullie hebben opgemerkt, is de hoge vergoeding woon-werkverkeer van 21 cent per kilometer teruggebracht tot 20 cent per kilometer. Het is maar een klein verschil, maar het komt wel in een tijd waarin de kosten voor brandstof en onderhoud van auto’s en fietsen juist gestegen zijn. Hoe zit dit eigenlijk?

Lees meer.

nb202301Op de valreep van 2022 hebben jullie onderhandelaars nog een paar belangrijke afspraken gemaakt over:

1. De waarde van een gekocht IKB-uur
2. Overlijdensuitkering RVU-regeling
3. Verduurzaming woning


Lees meer.

nb202209In deze nieuwsbrief lees je hoe de AC Rijksvakbonden jou gaan helpen bij het maken van een keuze tussen de nieuwe verlofregeling en de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS).

Verder lees je over de voorbereidingen van de werkgever Rijk voor de uitvoering van de Regeling vervroegde uittreding (RVU) en over de financiële mogelijkheden om jouw woning te verduurzamen. En ten slotte wat de stijgende inflatie betekent voor deze cao.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Klik hier om het getekende akkoord te bekijken.

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao.
De afgelopen tien dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.
Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat AC Rijksvakbonden:
Ja: 90%
Nee: 9%
Stemonthouding: 1%


Aangezien de meerderheid van de leden voor dit onderhandelingsresultaat stemt, gaan de AC Rijksvakbonden akkoord met dit onderhandelingsresultaat. Dit geldt ook voor de andere bonden. Dit betekent dat jouw arbeidsvoorwaarden per 1 april 2022 wijzigen conform de nieuwe cao.

Klik hier om direct te zien hoe jouw salaris verandert door de CAO Rijk.

nb202206 3Na intensieve onderhandelingen in de maanden mei en juni bereikten de bonden en werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat.
Als voldoende vakbondsleden instemmen met dit resultaat dan gelden de afspraken die we nu aan jou voorleggen.

Wil je direct zien hoe jouw salaris verandert door de CAO Rijk
Bekijk dan ons filmpje.

Welke afspraken er verder zijn gemaakt, kan je lezen in de nieuwsbrief brief met daarin de officiële tekst van het onderhandelingsresultaat

nb202206 2Op 22 juni jl. bereikten de vakbonden en de werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat bij de cao-onderhandelingen.

De cao start op 1 april 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Voor het resultaat op hoofdlijnen, lees hier.

nb202206Op 10 mei zijn de vakbonden en de werkgever Rijk begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Rijk. De vakbonden hebben ieder hun eigen inzet. Gezamenlijk zijn onze speerpunten loon, RVU en verbetering sociale veiligheid. De werkgever koos ervoor om in zijn inzetbrief vaag te zijn. Maar tijdens de onderhandelingen kwamen de eerste concrete voorstellen op tafel.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Bonden en de werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. De reden is dat op 2 augustus de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treedt.
De invoering van de Wbo geeft aanleiding om de cao-aanspraken over ouderschapsverlof opnieuw te bezien en rijksmedewerkers tijdig duidelijkheid te geven.

Cao Rijk nu
Nu geldt 13 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens dit verlof heeft de medewerker recht op 60% van het maandinkomen. Daarnaast geldt nog 13 weken onbetaald verlof. Het verlof moet worden opgenomen voor het 8e levensjaar van het kind.

Cao Rijk nieuw
De medewerker die ouderschap verlof opneemt, gaat er met de nieuwe afspraak flink op vooruit. De totale periode ouderschapsverlof blijft 26 weken waarvan 13 weken betaald ouderschapsverlof zijn. Vanaf nu geldt echter dat er tijdens betaald ouderschapsverlof sowieso recht is op 75% van het maandinkomen. Als de eerste 9 weken hiervan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, is er zelfs recht op 100% van het maandinkomen.

Samengevat is het volgende afgesproken:

  • De nieuwe regeling gaat in op 2 augustus 2022, ook voor werknemers waarvan het betaald ouderschapsverlof voor een kind al eerder is ingegaan.
  • De duur van de loondoorbetaling blijft 13 van de 26 weken ouderschapsverlof.
  • Aanvulling tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde voor de 100% doorbetaling is dat de medewerker deze 9 weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind.
  • 75% loondoorbetaling tijdens de periode waarvoor geen recht is op wettelijk betaald ouderschapsverlof (afhankelijk van de keuze van de werknemer en leeftijd van het kind betreft dit dus een periode van 4 tot 13 weken).

De afspraak zal worden opgenomen in de nieuwe cao Rijk waarvan de onderhandelingen op 10 mei jl. zijn gestart. Meer over info over de cao-onderhandelingen volgt later.

Hoe verliep de eerste week van de cao-onderhandelingen? Zijn Marianne en Peter nog steeds optimistisch?
Hierover praten jullie onderhandelaars, Marianne en Peter, in het huis van de AC Rijksvakbonden. Luister mee met hun gesprek!

Beluister de podcast via PodBean

Beluister de podcast via YouTube.

nb202205Dinsdag 10 mei startten bonden en werkgever Rijk de cao onderhandelingen. In een statig gebouw aan een lange bomenlaan in het centrum van Den Haag presenteerden de vier bonden ieder een eigen inzet en ook de werkgever Rijk lichtte zijn inzet toe.

Lees meer...

Waarom zijn de cao-onderhandelingen nog niet gestart? En wat heeft de voorjaarsnota hiermee te maken? Hierover praten jullie onderhandelaars, Marianne en Peter in het huis van de AC Rijksvakbonden. Luister mee met hun gesprek.

Beluister de podcast via PodBean

Beluister de podcast via YouTube.

De onderhandelaars van de vier bonden hebben op 14 maart 2022 kennis gemaakt met de nieuwe minister van BZK, Hanke Bruins Slot. De vier bonden vertelden de minister dat zij klaar zijn om de onderhandelingen voor een nieuwe cao te beginnen. Mevrouw Bruins Slot gaf echter aan dat de vier bonden geduld moeten hebben totdat in het kabinet de aanpassingen in de rijksbegroting(voorjaarsnota) zijn besproken. Daarom wil de werkgever Rijk pas begin mei starten.

De vier bonden maakten de minister duidelijk dit zeer teleurstellend te vinden. De koopkracht van medewerkers loopt immers maandelijks achteruit. 'Dit is een vervelend patroon: iedere keer zorgt de werkgever voor vertraging', zo was de boodschap van de vier bonden. De minister wilde helaas niet toezeggen dat dit gaat leiden tot meer loonruimte.

De werkgever zal op rijksportaal zelf uitleggen waarom hij nog niet wil starten met onderhandelen.

De vier bonden stonden uitgebreid stil bij de gezamenlijke drie prioriteiten voor de nieuwe cao: (1) een salaris met ten minste behoud van koopkracht, (2) eerder stoppen met werken (RVU-regeling) en (3) een goede afspraak over sociale veiligheid. De minister begreep goed wat we bedoelden. De vier bonden zijn klaar voor onderhandelingen, nu de werkgever nog!

nb202203De AC Rijksvakbonden presenteren in deze nieuwsbrief de inzet voor de komende cao-onderhandelingen. De huidige cao loopt 1 april af. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere drie bonden prioriteiten benoemd: loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid. Over deze onderwerpen zitten de bonden inhoudelijk op één lijn. Ook trekken de vier bonden gezamenlijk op indien de werkgever Rijk opnieuw de PAS-regeling wil afschaffen. Samen staan we immers sterker.
Lees hier de nieuwsbrief.

nb202202Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?
Nee, nog niet. De reden hiervoor lees je hier.

nb202101

Wat vinden jullie belangrijk in een nieuwe cao en wat betekent dit voor de komende cao-onderhandelingen?
Lees hier verder.