CAO 2018-2020

Zoals afgesproken treft u bijgaand het overzicht aan van de veelgestelde vragen over de loonovereenkomst 2015-2016.

Klik hier om de antwoorden op de veelgestelde vragen te lezen.

Informatie over de ledenraadpleging volgt binnenkort.

CCOOP, CMHF en het Ambtenarencentrum hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers.

Wat zijn de loonafspraken 2015-2016 voor rijksambtenaren?
Zij krijgen over 2015 en 2016 een loonstijging van 5,05%.
Deze loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

In de salarisstrook van juni is inmiddels 0,8% (met terugwerkende kracht tot 1/1/15) al uitbetaald. In september van dit jaar volgt nog een loonstijging van 1,25% en een eenmalige uitkering van 500 euro.
Per 1 januari 2016 stijgt het loon met 3%.
De loonstijging over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

• Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken. Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

• Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

Uitgebreide informatie volgt binnenkort.