Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018

Donderdag 24 mei jl. hebben de bonden weer met BZK gesproken over een nieuw SFB. We boeken stevige vooruitgang. Zo stevig, dat wij binnenkort met onze kaderleden de voortgang gaan bespreken. Wij hebben de bedoeling om nog vóór de zomer een resultaat te hebben dat we aan jullie kunnen voorleggen.

Zoals aangekondigd hebben de Rijksvakbonden op 5 april jl. overlegd met BZK over een goed sociaal beleid. Centraal stond de vraag hoe ambtenaren op een goede manier van werk naar werk begeleid kunnen worden. Uitgangspunt is een sluitende aanpak. Dit houdt in dat indien de ambtenaar actief meewerkt, hij daadwerkelijk begeleid wordt naar ander werk. Aangezien wij substantieel vooruitgang hebben geboekt, hebben we afgesproken om op korte termijn verder te praten om dit nader in te vullen. Op dit moment kunnen we helaas nog niet zo concreet worden over de inhoud van de bespreking, maar we hopen zo snel mogelijk tot concrete afspraken te komen.

Op donderdag 5 april hervatten we de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw sociaal flankerend beleid (SFB). Het is voor het eerst sinds meer dan een half jaar dat BZK en de bonden weer formeel met elkaar praten.

Wat eraan vooraf ging

In november 2010 startten we de onderhandelingen over een nieuwe CAO met als belangrijkste eisen: werkzekerheid en een loonstijging. Al snel bleek dat BZK op geen enkele wijze aan onze eisen tegemoet wilde komen. Wij stelden BZK een ultimatum en begonnen met acties, waaronder een grote actie op het Malieveld in februari 2011. Maar BZK gaf geen duimbreed toe.

Geachte bestuursleden,

Op 1 februari kondigde het ABP aan dat in 2013 de pensioenenaanspraken en de uitkeringen mogelijk verlaagd worden met 0,5% en dat de herstelopslag op de premie tijdelijk verhoogd wordt. Maatregelen die alle deelnemers van ABP raken. Dat levert reacties, meningen en vragen op. U hebt er ongetwijfeld ook een opvatting of een vraag over. Het bestuur van ABP is daar benieuwd naar en staat open voor uw vragen die te maken hebben met het ABP-pensioen. ABP-bestuursleden gaan daarom graag met u in gesprek. Om dit mogelijk te maken is een 19-tal bijeenkomsten gepland.

Om uw leden van deze mogelijkheid op de hoogte te brengen kunt u gebruik maken van de in bijlage gevoegde uitingen t.b.v. publicatie in uw blad en/of website.

De deelname is gratis en op eigen initiatief.